Obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky platia pre realizáciu zasielanie finančných darov športovým klubom prostredníctvom portálu www.vypredajmestadion.sk (ďalej portál). Účelom týchto podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti iniciatívy vypredajme štadión (ďalej portál) na jednej strane, darcov na druhej strane a športových klubov (ďalej príjemca daru)  na strane tretej.

Prevádzkovateľom portálu www.vypredajmestadion.sk je:

Paysy s.r.o.
Vajanského 1955/58
921 01 Piešťany
IČO: 50835271
DIČ: 2120499689
IČ DPH: SK2120499689

Darcom sa rozumie  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla pomôcť svojmu športovému klubu prekonať ťažké obdobie počas koronakrízy formou daru prostredníctvom portálu.

Portálom sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje prevádzkovateľ darcom a príjemcom daru služby. Portál je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.vypredajmestadion.sk.

 Platobný systém využívaný na realizovanie daru je platobná brána spoločnosti Barion Payment Zrt a platby sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami tejto spoločnosti (https://www.barion.com/sk/vseobecne-podmienky/)

 Príjemca daru je športový klub/organizácia, ktorá sa vzhľadom na pozastavené súťaže v dôsledku Covid 19 a opatrení krízového štábu SR dostala do zložitej finančnej situácie kedy nemôže vykonávať svoju bežnú  činnosť a tak stratila všetky možnosti na získanie akýchkoľvek príjmov. Preto sa rozhodla požiadať svojich fanúšikov/priateľov/podporovateľov o pomoc a príspevok na činnosť klubu formou daru.

Účelom portálu je vytvoriť platformu pre športové kluby, prostredníctvom ktorej môžu jednoduchým spôsobom požiadať o pomoc svojich fanúšikov a tí môžu jednoduchým spôsobom, kúpou virtuálnej vstupenky (finančným darom) pomôcť svojmu športovému klubu financovať jeho činnosť. Každý zapojený klub bude mať na portáli vytvorenú samostatnú podstránku v tvare www.klub.vypredajmestadion.sk . Príjemca daru si zriadi na barion.com svoj účet (podľa platných VOP Barion). Na podstránke klubu je jednoduchý eshop, kde si darca bude môcť zakúpiť virtuálnu vstupenku na virtuálny zápas. Ceny virtuálnych vstupeniek (výška daru) si určuje športový klub (príjemca daru) individuálne.  Platba prebieha platobnou kartou prostredníctvom platobného systému na účet športového klubu (príjemcu daru).

Darovacia zmluva

Po nákupe virtuálnej vstupenky a jej zaplatení portál automaticky zašle každému darcovi Darovaciu zmluvu. Tá je vygenerovaná na základe údajov uvedených darcom a záväznou sa stáva uskutočnením platby za virtuálnu vstupenku. Takto odoslaná zmluva je pokladaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Ochrana osobných údajov

Portál zhromažďuje osobné údaje darcu výhradne na plnenie svojich záväzkov voči príjemcovi daru (športovému klubu), a to hlavne pri vystavení darovacej zmluvy.  Portál zodpovedá za to, že osobné údaje darcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Portál zhromažďuje osobné údaje darcu v tomto rozsahu:

  • ak je darcom fyzická osoba, oznámi portálu meno, priezvisko, e-mailovú adresu a adresu trvalého pobytu
  • ak je darcom právnická osoba alebo živnostník, oznámi portálu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ a e-mailovú adresu.

Darca prehlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby portál spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti portálu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Darca udeľuje portálu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže darca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania portálu a údaje budú následne vymazané.

Darca týmto dáva súhlas na zverejnenie časti osobných údajov prostredníctvom webového sídla, profilov na sociálnych sieťach príjemcu daru ako poďakovanie za dar. Osobné údaje darcu budú v takom prípade zverejnené v rozsahu meno, priezvisko.

Made with  by Cardsy